3 Lovitt St., Suit #103, Yarmouth, Nova Scotia, B5A 3C1